אחריות

מסגרת האחריות

שוז וובסטור בע"מ (להלן: "החברה") מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצרי ההנעלה אשר נמכרו בנקודות המכירה של החברה (לרבות טלפון ואתר החברה), שנובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור וזאת בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר, לגבול האחריות ובתנאי שהמוצר יושב אל אחת מחנויות החברה עם הצגת חשבונית הקניה.

גבול האחריות

אחריות החברה אינה תחול במקרים הבאים:

למען הסר ספק, מובהר כי אחריות החברה והתחייבותה מוגבלת בכל מקרה לתיקון המוצר ו\או החלפתו ו\או מתן שובר זיכוי ו\או החזר כספי, לפי העניין, כאמור לעיל. בשום מקרה לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה על נזק ישיר ו\או עקיף ו\או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת, אשר תגרם במישרין ו\או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במוצר.