אחריות

מסגרת האחריות

שוז וובסטור בע"מ (להלן: "החברה") מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצרי ההנעלה אשר נמכרו בנקודות המכירה של החברה (לרבות טלפון ואתר החברה), שנובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור וזאת בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר, לגבול האחריות ובתנאי שהמוצר יושב אל אחת מחנויות החברה עם הצגת חשבונית הקניה.

*      תקופת האחריות הינה למשך 6 חודשים מיום הרכישה.

*      החברה מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופה ובמסגרת האחריות, במידת הצורך, תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת המוצר לרשותינו.

*      במידה והפגם במוצר (שהינו במסגרת האחריות) אינו ניתן לתיקון, תוצע החלפת המוצר או תעודת זיכוי \ החזר כספי, לפי נסיבות העניין.

גבול האחריות

אחריות החברה אינה תחול במקרים הבאים:

*      בלאי, שחיקה ושפשוף לאחר שימוש במוצר אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם באחריות החברה.

*      ככל והפגם הינו פגם בניראות הנעל (כגון: לכלוך, כתם, שפשוף וכדומה) באחריות הלקוחה לעדכן את החברה בכך תוך 2 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. לא יתקבלו טענות בדבר פגם בניראות אשר נמסרו לחברה לאחר חלוף 2 ימי עסקים מקבלת המוצר, ואחריות החברה לא תחול על פגמים אלו.

*      "אי-נוחות" לאחר שימוש במוצר, למעט כאשר נובעת מפגם מוכח בנעליים, אינה מהווה כשלעצמה פגם ועל כן אינה באחריות החברה.

*      פגם במוצר אשר נגרם בזדון כתוצאה משימוש או עקב רשלנות ו\או שימוש במוצר או בחלקיו שאינו סביר ורגיל.

*      פגם הנגרם כתוצאה מטיפול של גורם שאינו מוסמך ומאושר על ידי החברה (לדוגמא סנדלר פרטי)

*      הפגם נגרם עקב שימוש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים.

למען הסר ספק, מובהר כי אחריות החברה והתחייבותה מוגבלת בכל מקרה לתיקון המוצר ו\או החלפתו ו\או מתן שובר זיכוי ו\או החזר כספי, לפי העניין, כאמור לעיל. בשום מקרה לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה על נזק ישיר ו\או עקיף ו\או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת, אשר תגרם במישרין ו\או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במוצר.