תקנון מועדון לקוחות

הצטרפות וחברות במועדון

1. ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "המועדון") של שוז וובסטור, תתאפשר לכל המעוניינת בכך, בכפוף לתשלום דמי הצטרפות, מילוי הפרטים הנדרשים ואישור תקנון ההצטרפות.

2. הגדרות:

"דמי הצטרפות" – תשלום סך של 39 ₪ לחברות במועדון או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,  אשר יקנו ללקוחה, בכפוף למילוי וחתימה על בקשת ההצטרפות, חברות למשך שנה אחת, בכפוף לאמור בתקנון זה.

"דמי חידוש" – תשלום סך של 39 ₪ (כולל מע"מ) למועדון, או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר יקנו חברות למשך שנה אחת נוספת, החל מתום שנת החברות הראשונה ואילך, בכפוף לאמור בתקנון זה. חברי מועדון אשר יבצעו רכישות ברשתות החברה בסך כולל של 500 ₪ ומעלה בשנה, זכאים לחידוש חברות במועדון לשנה אחת נוספת, בחינם.

"חברת מועדון" – לקוחה שהסדירה את תשלום דמי ההצטרפות או שחודשה חברותה בהתאם לאמור בתקנון זה והחברה אישרה במייל או בסמס את חברותה במועדון.

"הטבות המועדון" – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות בסעיף 4 להלן.

3. הצטרפות למועדון, ותקופת החברות

3.1. ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות תשלום דמי ההצטרפות, וקבלת אישור רישום מהחברה. כחלק מרישום למועדון הלקוחות ייתכן ותדרש הלקוחה באימות תאריך לידה באמצעות הצגת תעודה מזהה וזאת לשם עדכון פרטיה במערכת. 

3.2. בעת הצטרפות למועדון הלקוחות מאשרת הלקוחה את הצטרפותה לרשימת הדיוור של החברה וכן מאשרת קבלת עדכונים במייל ו\או מסרון ו\או הודעות וואטספ בדבר הטבות, עדכונים שוטפים ומבצעים. ככל והלקוחה איננה מעוניינת בקבלת העדכונים עליה לעדכן את החברה בכך והיא תוסר מרשימת התפוצה. יובהר, כי בקשת הסרה ניתנת לביצוע בכל עת באמצעות שליחת מייל לכתובת info@shoez.co.il או באמצעות מסרון לטלפון 058-707-8056

3.3. חברת מועדון תעדכן את המועדון בכתב לגבי שינוי בפרטיה, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעה לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חברת המועדון במועד או מכל סיבה אחרת. הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתinfo@shoez.co.il  

3.4. תקופת החברות במועדון (להלן: "תקופת החברות") תחל מיד עם תשלום דמי ההצטרפות ותסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום קבלת כרטיס החברות, (ב) במועד שבו תבוטל חברותה של חברת המועדון כמתואר בתקנון זה.

3.5. תקופת חידוש (להלן: "תקופת החידוש") תתחיל, אך ורק במועד שבו יחולו התנאים המפורטים להלן: (א) הסתיימה תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש קודמת לפי העניין, (ב) שולמו לחברה דמי החידוש לגבי התקופה הרלוונטית במלואם. או שחברת המועדון זכאית לחידוש החברות בחינם. תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום ההרשמה למועדון או חידושו, (ב) במועד שבו תבוטל חברותה של חברת המועדון כמתואר בתקנון זה.

4. הטבות המועדון

4.1. חברות המועדון זכאיות ל7% הנחה קבועים (להלן: "הנחת המועדון"). הנחת המועדון ניתנת למימוש בכל אחת מנקודות המכירה של החברה, לרבות בטלפון. הנחת המועדון תחול גם על פריטים שבמבצע קיים, למעט בעת אירועי מכירה בהם ניתנת הנחה נוספת (אקסטרה סייל) על כל האתר ולמעט באירועי מכירה בהם קבלת הנחה מותנית ברכישת שני פריטים ומעלה (כדוגמת זוג אחד ב30% והשני ב40%). 

4.2. הנחת המועדון אינה חלה יחד עם הטבות נוספות, אין כפל קופונים. לדוגמא: לא ניתן להשתמש בהנחת המועדון יחד עם הטבת יום הולדת.

4.3 הטבת יום הולדת בסך 100 שח ברכישה מעל 450 שח למימוש תוך שבעה ימים מתאריך יום ההולדת. יובהר, כי לשם קבלת הטבת יום ההולדת נדרש אימות תאריך הלידה באמצעות הצגת תעודה מזהה. ללא הצגת תעודה מזהה לא יתאפשר מימוש הטבת יום ההולדת. 

הטבת היום הולדת אינה ניתנת לניצול יחד עם הנחת המועדון.

למען הספר ספק, למעט אם נכתב במפורש אחרת, החברה אינה מאפשרת כפל הטבות (קופונים) ואלו לא יחולו על מבצעים ו\או הנחות קיימים. בכל מקרה בו קיימות מספר הטבות אפשריות שונות ניתן יהיה לממש בעת הרכישה הטבה אחת בלבד, לפי הגבוהה מביניהן. 

*על קולקציית Slides By SHOEZ לא ניתן יהיה לממש כל הטבה פרט להטבת מועדון לקוחות.

למען הספר ספק, למעט אם נכתב במפורש אחרת, במבצע בסייל הפוך שייתקיים בין התאריכים 18-21/07/19 לא יתאפשר שימוש באף קוד הטבה לרבות קוד המועדון 5. כללי

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

5.1. לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות, ומבצעים אחרים, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של החברה.

5.2. לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את עלות ההצטרפות ו\או החידוש ו\או הטבת המועדון בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.3. בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוחה ובין אם ביוזמת החברה, מובהר מפורשות כי דמי ההצטרפות ו/או דמי חידוש לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה יראו הטבת ההצטרפות החד פעמית כתמורה מלאה בגין דמי ההצטרפות ו/או דמי החידוש.

5.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא ו/או לשנות את תנאיו ואת ההטבות הניתנות לחברים בו.

5.5. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים (ובכלל זה: שימוש לרעה בהטבות המועדון, סכסוך בין החברה ללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי החברה, ו/או בתחום חנויות החברה, וכיוצ"ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה).

5.6. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם לגבי לשון זכר.

5.7. תקנון זה יחול על כל חברות המועדון. תקנון המועדון אינו בא לגרוע מהוראות תקנון האתר.

5.8. ט.ל.ח