Skip to Content Contact Us

מסגרת האחריות

 • תקופת האחריות הינה למשך 6 חודשים מיום הרכישה עבור מוצרים בעונה ובמחיר מלא
 • מוצרים הנרכשים בסייל הינה למשך 3 חודשים מיום הרכישה (למען הסר ספק, יובהר כי “סייל” הגדרתו הינה נעליים אשר נרכשו בהנחה העולה על 20% ו\או דגמים אשר בעת רכישתם מצויים בקטגורית הסייל באתר ו\או כחלק ממבצע או קמפיין אשר בו ניתנו הנחות ו\או במבצעי סוף עונה.)
  החברה מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופה ובמסגרת האחריות, במידת הצורך, תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר לרשותנו – למען הסר ספק, באחריות הלקוחה להעביר את המוצר לרשות החברה בכדי לאפשר לחברה לטפל במוצר בהתאם למסגרת האחריות ולאמור להלן. החברה לא תשא בעלות החזרת המוצר למשרדיה
 • במידה והפגם במוצר (שהינו במסגרת האחריות) אינו ניתן לתיקון, תוצע החלפת המוצר או תעודת זיכוי \ החזר כספי, לפי נסיבות העניין.

מבטיחות שנעשה כל מה שאנחנו יכולות ויודעות על מנת לסייע ולתת את המענה המקצועי ביותר

גבול האחריות

אחריות החברה אינה תחול במקרים הבאים:

 • בלאי, שחיקה ושפשוף בכל חלק מהנעליים לאחר שימוש במוצר אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם באחריות החברה.
 • ככל והפגם הינו פגם בנראות הנעל (כגון: לכלוך, כתם וכדומה) באחריות הלקוחה לעדכן את החברה בכך תוך 2 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. לא יתקבלו טענות בדבר פגם בנראות אשר נמסרו לחברה לאחר חלוף 2 ימי עסקים מקבלת המוצר, ואחריות החברה לא תחול על פגמים אלו.
 • “אי-נוחות” לאחר שימוש במוצר, למעט כאשר נובעת מפגם מוכח בנעליים, אינה מהווה כשלעצמה פגם ועל כן אינה באחריות החברה.
 • פגם במוצר אשר נגרם בזדון כתוצאה משימוש או עקב רשלנות ו\או שימוש במוצר או בחלקיו שאינו סביר ורגיל.
 • פגם הנגרם כתוצאה מטיפול של גורם שאינו מוסמך ומאושר על ידי החברה (לדוגמא סנדלר פרטי)
 • הפגם נגרם עקב שימוש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים.

למען הסר ספק, מובהר כי אחריות החברה והתחייבותה מוגבלת בכל מקרה לתיקון המוצר ו\או החלפתו ו\או מתן שובר זיכוי ו\או החזר כספי, לפי העניין, כאמור לעיל. בשום מקרה לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה על נזק ישיר ו\או עקיף ו\או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת, אשר תגרם במישרין ו\או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במוצר.

שוז וובסטור בע”מ (להלן: “החברה”) מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצרי ההנעלה אשר נמכרו בנקודות המכירה של החברה (לרבות טלפון ואתר החברה), שנובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור וזאת בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר, לגבול האחריות ובתנאי שהמוצר יושב אל אחת מחנויות החברה עם הצגת חשבונית הקניה.

 

דילוג לתוכן